Zmena dodávateľa

zasuvka

Proces zmeny dodávateľa

 • Prvým krokom v procese rozhodovania sa o zmene dodávateľa je posúdenie ceny za elektrickú energiu.
 • Na žiadosť odberateľa v čo najkratšom termíne vypracujeme cenovú ponuku. Na vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme všetky dostupné informácie o spotrebe, ktoré Vám zašleme prostredníctvom dotazníka.
 • Po dohodnutí ceny a uzatvorení zmluvy zabezpečíme za Vás zmenu dodávateľa a taktiež kompletnú administratívu.
 • Od dohodnutého termínu zákazník odoberá elektrinu od našej spoločnosti, kde mu pred začatím dodávky zašleme predpokladané ročné náklady na základe jeho predpokladanej spotreby energie a prvú zálohovú faktúru.
Zmeniť dodávateľa elektriny je jednoduché, táto služba je samozrejme bezplatná

Cena za dodávku elektriny, ktorú platia koncoví spotrebitelia

Skladba ceny za dodávku:
 1. Silová elektrina. Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. jednotarifou, pri ktorej sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (v špičke), alebo v noci (mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízku a vysokú tarifu. Nízkou tarifou je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek a vysokou tarifou sa platí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.
 2. Spotrebná daň z elektriny. Pre väčšinu odberateľov je elektrina zaťažená aj spotrebnou daňou. Spotrebnú daň neplatia domácnosti, vzťahuje sa len na podnikateľov.
 3. Distribúcia. Je to platba za využívanie distribučnej sústavy. Cena za distribúciu je dvojzložková:
  • Fixná cena za rezervovanú kapacitu (€/mesiac). Táto cena sa určuje pre malých odberateľov podľa veľkosti ich ističa, ktorý je umiestnený pred elektromerom. Cena pre väčších odberateľov je určená na základe objednanej maximálnej dodávky elektriny v štvrťhodine.
  • Variabilná cena (€/kWh), ktorá sa platí podľa skutočne odobratého množstva elektriny.
 4. Distribúcia – mesačný poplatok za istič. Fixná sadzba, ktorú klient platí v závislosti od veľkosti ističa na odbernom mieste. Túto sumu len prefakturovávame distribučnej spoločnosti.
 5. Za straty. Pri prenose a distribúcii elektriny zákonite vznikajú straty. Náklady spojené s týmito stratami sú tiež súčasťou ceny elektriny.
 6. Prevádzkovanie systému. Do tejto položky ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady, ako je napríklad podpora slovenských baníkov. Všetci spotrebitelia elektriny sa takto skladajú na dotáciu, bez ktorej by bolo uhlie zo slovenských baní drahé a nepredajné.
 7. Systémové služby. Tento poplatok je v závislosti od spotreby rovnako prefakturovávaný distribučnej spoločnosti.
 8. Odvod do národného jadrového fondu. Distribučný poplatok určený ÚRSO-m. Národný jadrový fond vznikol 1. júla 2006. Účelom je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení a tiež od spotrebiteľov elektrickej energie na riešenie tzv. historického dlhu.
 9. Okrem vyššie uvedených položiek môžu byť odberatelia elektriny zaťažení aj sankciami za nedodržanie technických podmienok (nedodržanie objednanej rezervovanej kapacity, jalová dodávka do siete, nedodržanie účinníka) alebo za nedodržanie platobných podmienok.AB&B tvorí pre klientov (odberateľov) úsporu – v závislosti od produktu zákazníci môžu zaznamenať až 10%-ný pokles ceny

Legislatíva

Právne normy
 • Zákon č. 251/2012 – zákon o energetike
 • Zákon č. 250/2012 – zákon o regulácií v sieťových odvetviach
 • Vyhláška č. 24/2013 – pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom
 • Vyhláška č. 275/2012 – štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

S cieľom podporiť konkurenčné prostredie na trhu s elektrinou slovenská legislatíva veľmi dôsledne vyriešila aj možné pochybnosti klientov alternatívnych dodávateľov. Vláda vo vyhláške číslo 24/2013 dáva jednoznačné záruky, že nikto bez elektriny nezostane. Na základe tohto predpisu je v prípade problémov alternatívneho dodávateľa elektriny povinný tradičný dodávateľ prevziať jeho záväzky a dodávať mu elektrinu.